ปลัด.กษ. ติวเข้มหน่วยงานเกษตรฯ บูรณาการท่าทีด้านการค้าสินค้าและความร่วมมือเกษตรกับประเทศคู่ภาคีทั่วโลก เตรียมความพร้อมสู่การเปิดตลาด

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดธัมมธโร
กรุงแคนเบอร์รา

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566

กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

เอกอัครราชทูตพบหารือกับผู้บริหาร Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)

การประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร ไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 23 (23rd Meeting of the Thailand - Australia Joint Working Group on Agriculture)

การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหาร (SPS Expert Group) ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย ครั้งที่ 19 ณ โรงแรมอมารี พัทยา จังหวัดชลบุรี และผ่านระบบการประชุมทางไกล

งาน Amazing Thailand Fest 2023 ณ นครซิดนีย์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566 ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
ณ วัดธัมมธโร

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา


National Multicultural Festival 2023

งานเลี้ยงรับรองวันกองทัพไทย